ျမန္မာ့ပညာေရးႏွင့္ က်ဴရွင္

56

မၾကာမီကာလအတြင္းေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္ကုန္ဆံုး၍ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီကိုေရာက္ရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအဖို႔စာသင္ႏွစ္အသစ္အတြက္ရႊင္လန္းတက္ၾကြစြာျဖင့္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနၾကသလိုေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအဖို႔လည္းမိမိတု႔ိရင္ႏွစ္သည္းခ်ာသားသမီးရတနာမ်ားအတြက္တစ္ႏွစ္တာပညာသင္စရိတ္ကုန္က်ေငြအတြက္ေခါင္းခဲေနရသည့္အခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။

.

ႏုိင္ငံေတာ္မွအခမဲ့ပညာေရးစနစ္ကိုမည္မွ်ပင္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္ျဖစ္ေစမိဘမ်ားအဖို႔မိမိတု႔ိသားသမီးကိုေက်ာင္းထားႏုိင္ရန္အတြက္ကုန္က်စရိတ္မ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ထို႕အျပင္ယေန႔ေခတ္ပညာေရးစနစ္တြင္မိဘမ်ားအတြက္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစေသာအရာတစ္ခုမွာက်ဴရွင္ပညာေရးပင္ျဖစ္သည္။

.

ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအဖို႔လည္းႏုိင္ငံေတာ္မွတရားဝင္သတ္မွတ္ထားေသာေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ကာလမ်ားမွစတင္ကာျပည့္ျပည့္ဝဝအနားယူရျခင္းမရွိဘဲလာမည့္ပညာသင္ႏွစ္အတြက္က်ဴရွင္ႀကိဳတက္ေနရသည္။အခ်ိဳ႕ေသာမိဘမ်ားကမိမိတို႔သားသမီးေက်ာင္းစာမလိုက္ႏုိင္မည္ကိုစိုးရိမ္သည့္အတြက္ေႏြရာသီကာလမွစတင္ကာက်ဴရွင္ပို႕၍လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ေက်ာင္းစာမ်ားကိုႀကိဳတင္သင္ၾကားေစသည္။အခ်ိဳ႕ကလည္းေက်ာင္းဆရာမမ်ားမွလက္သိပ္ထိုး၍ေခၚယူသင္ၾကားမႈမ်ားရွိေနသည္ဟုၾကားသိေနရသည္။ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သည့္မိဘမ်ားအတြက္အေၾကာင္းမဟုတ္ေသာ္လည္းတစ္ေန႔လုပ္တစ္ေန႔စားအေျခခံလူတန္းစားမ်ားအဖို႔ယင္းက်ဴရွင္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစသည္သာမကယင္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ပညာေရးမွအခ်ိန္ေစာစီးစြာေက်ာခိုင္းေစသည္အထိအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာႏုိင္သည္ဟုေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးမွလည္းသံုးသပ္ေျပာဆိုထားသည္။

.

တစ္ခ်ိန္ကျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္စနစ္ဆိုးမ်ားေၾကာင့္တိုင္းျပည္အေျခအေနအဘက္ဘက္မွခြၽတ္ၿခံဳက်ခဲ့ရာတြင္ပညာေရးစနစ္မွာလည္းအပါအဝင္ျဖစ္ခဲ့သည္။တစ္ခ်ိန္ကေက်ာင္းစာသင္ခန္းအတြင္းစာမလိုက္ႏုိင္သည့္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ျပင္ပတြင္ထပ္ေဆာင္းက်ဴရွင္သင္သည့္အေလ့အထမွစတင္လာေသာျမန္မာႏုိင္ငံ၏က်ဴရွင္ပညာေရးစနစ္သည္ယေန႔ေခတ္အခါတြင္ပညာေရးဝန္ထမ္း(ဆရာ/ဆရာမမ်ား)အတြက္အပိုဝင္ေငြရွာေဖြရန္နည္းလမ္းတစ္ခုလိုျဖစ္လာေနသည္။ဤေနရာတြင္ဆရာ/ဆရာမအားလံုးကိုမဆုိလိုက္ေသာ္လည္းအခ်ိဳ႕မွာမိမိက်ဴရွင္တြင္ေက်ာင္းသားမ်ားမ်ားရရွိေရးအတြက္(ဝင္ေငြပိုမိုရရွိေရးအတြက္) ပိုမိုအာ႐ုံစုိက္လာၾကသည့္အတြက္ေက်ာင္းတြင္သင္ၾကားေရးအားနည္းလာသည္။ထိုအခါက်ဴရွင္မထားႏိုင္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္နစ္နာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာရသည္။

.

က်ဴရွင္မ်ားတြင္ျပင္ပက်ဴရွင္မ်ားႏွင့္ေက်ာင္းမွဆရာ/ဆရာမမ်ားသင္ၾကားေသာက်ဴရွင္ဟူ၍ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားခြဲျခားႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္းယင္းက်ဴရွင္အမ်ိဳးအစားႏွစ္ခုလံုးမွာအမွတ္ေကာင္းေကာင္းဂုဏ္ထူးမ်ားမ်ားျဖင့္ေအာင္ျမင္ေရးသာျဖစ္သည္။ထို႕အတြက္အခုက်က္၊အခုေျဖ၊ေခါင္းထဲဖိသိပ္သင္ၾကားေပးသည့္စနစ္မ်ိဳးကိုသာသူ႕ထက္ငါအၿပိဳင္အဆုိင္သင္ၾကားေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

.

ယခုအခါျမန္မာ့ပညာေရးကိုတုိးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္အစိုးရအဆက္ဆက္မွနည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေနသလိုအစမ္းသပ္ခံပညာေရးဟုေဝဖန္ခံေနရျခင္းမ်ားလည္းရွိေနသည္။ပညာေရးစနစ္ေတြဘယ္လိုေျပာင္းေျပာင္းမေျပာင္းမလဲအေဟာင္းအတိုင္းလိုက္ပါေနသည္ကေတာ့က်ဴရွင္ပညာေရးစနစ္ျဖစ္သည္။သို႔ျဖစ္ေလရာျမန္မာ့ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအခန္းက႑တြင္တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ဆုတ္ယုတ္မႈမွာက်ဴရွင္ပညာေရးစနစ္ေကာင္းျခင္း/ ဆိုးျခင္း၊ရွိျခင္း/မရွိျခင္းတို႔အေပၚတြင္မွီတည္ေနဦးမည္သာျဖစ္ပါသည္။

ကေမ႓ာဇတိုင္း

https://www.kanbawzatainews.com/2019/05/15.html?m=1

Facebook Comments
165 Shares