ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သဲျဖဴကုန္းေက်းရြာ မလတ္ေတာင္ၿပိဳမႈ၌ နစ္ျမဳပ္ခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း (အက်ဥ္းခ်ဳပ္)

383

1.ဦးေအာင္ထြန္း 2.ဦးကရင္ 3.ဦးအလီဘိုင္ 4.ဦးႏူးရ္ဆြန္း 5.မစံပယ္ 6.ဦးစလင္း 7.ကရီမာဘီ 8.ဦးဟူစိန္ 9.အပုေလး 10. ဦးကရင္မ္ 11.အဘားေလး 12.အာဒမ္ဘိုင္ 13.အာမတ္ေလး 14.မာမူေလး 15.ဦးေကာင္ပု 16.ေဒၚဇိုင္နတ္ 17.ဟာဖစ္ဆြာရီ

ေဆး႐ုံမ်ား၌ ေဆးကုသမူခံယူေနသည့္ လူဦးေရ စာရင္း

=============================

1.အလီဘိုင္..(ေမာ္လၿမိဳင္ေဆး႐ုံ)

2.ဦးႏူရ္ဆြန္း..(ေမာ္လၿမိဳင္ေဆး႐ုံ)

3.ဇင္မာဘူ…(ေမာ္လၿမိဳင္ေဆး႐ုံ)

4.အာဒမ္မာလစ္…(ေမာ္လၿမိဳင္ေဆး႐ုံ)

5.ဟမီဒါ…(ေမာ္လၿမိဳင္ေဆး႐ုံ)

6.A.ရ႐ွိဒ္း..(သထံုေဆး႐ုံ)

ေသဆံုးသူ မိသားစုဝင္ စာရင္းမ်ား (အက်ဥ္းခ်ဳပ္)

===============================

1.ဦးမ်ိဳးေအာင္ ()ဦးနူးရ္ရာမြတ္ ()ကရင္မ္… 5ဦး

2.ဦးႏူးရ္ရာမြတ္()ဦးကရင္မ္ () ဦးသြာဟစ္..5ဦး

3.ေမာ္လဝီ အီဆာ..3ဦး

4.ဦး႐ွဖီ…..5ဦး

5.မရ္ရမ္ဘီ ()ဦးဘဂၤါလိ….8ဦး

6.ဦးအလီဘိုင္…1ဦး

7.စံပယ္….1ဦး

8.စလင္းမ္ ()ဦးကာစင္..1ဦး

9.LA ရ႐ွိဒ္း () ဦးဟာရြန္…3ဦး

10.ဟမီဒါ..5ဦး

11.ေမာ္လဝီယာစင္….9ဦး

12.ဘိလ္ကစ္ဘူ.. 5ဦး

13.အာဒမ္မာလစ္..9ဦး

14.A.ရဟင္မ္..2ဦး

15.ေကာင္းပု ()ႏူးရ္စလာမ္..1 ဦး

16.Highway king. 3ဦး

17.ယာစင္း..()ဦးႏူရ္ဆြန္း..2ဦး

18.ႏူးရ္ဟူစိန္.()ဦးဇိုဖီ..1ဦး

19.ဥတၱရာတိုက္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ ဦးဇင္း ..2 ပါး

20.ကရီမာဘီ…1ဦး

21.ေကာ္စက္ရံုမွ (ဟင္ဒူလူမ်ိဳး)..4ဦး

အျပင္လူမ်ား စာရင္းမျပဳစုရေသး

မူရင္းCredit……ပါ

Facebook Comments
479 Shares