ဂုတ္တြင္းယာယီေဘလီတံတားေပၚတြင္ ယာဥ္/ကုန္=၄၈ တန္အထိ ျဖတ္သန္းခြင့္ ျပဳလိုက္ၿပီ

19

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ

(20.8.2019) ေန႔တြင္ ဂုတ္တြင္းယာယီေဘလီတံတားေပၚမွ

(36)Ton ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားျဖတ္

သန္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ရက္ေပါင္း(၃၀)အတြင္း ေဘလီတံတားႀကံ့ခိုင္ေရး

ျပဳလုပ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး

(48)Ton သြားခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ႀကိဳတင္ အသိေပးေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ

ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္လင္းႏွင့္

အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ႏွင့္လမ္း/တံတားဦးစီးဌာန

တာဝန္ရွိအင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္အတူ

ဂုတ္တြင္းယာယီေဘလီတံတားကို

ၾကည့္ရွု႔စစ္ေဆးၾကပါတယ္။

ဂုတ္တြင္းယာယီေဘလီတံတားကို

Top Chord မ်ားထပ္မံအားျဖည့္ျခင္း

ေက်ာက္မဲဘက္ကမ္း ေရလယ္တိုင္အား

H Beam ျဖင့္ အားျဖည့္ေထာက္မေပးျခင္း

ကြန္ကရစ္ယကၼမ်ားအားေဘလီေဘာင္မ်ားျဖင့္

ေထာက္မျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္

(48)Ton ကုန္ကားႀကီးျဖတ္သန္းေစၿပီး

ေဘလီတံတားရဲ Deflection အားစစ္ေဆးရာ

သတ္မွတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္အတြင္းရွိပါသျဖင့္

ယေန႔နံနက္ပိုင္း (8:08 )အခ်ိန္တြင္

(48)Ton ကုန္ကားႀကီးမ်ား

ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

 

Facebook Comments
265 Shares